ANBI

EBG Noord-Holland is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Evangelische Broedergemeente Noord-Holland is onderdeel van de Evangelische Broedergemeente Nederland. Ze valt daarom onder de groepsbeschikking van dit kerkgenootschap.

U kunt hier opzoeken dat de Evangelische Broedergemeente Nederland een ANBI status heeft.

Hieronder vind u de volgende gegevens:

A. Algemene gegevens
B. Samenstelling bestuur
C. Doelstelling en visie
D. Beleidsplan
E. Beloningsbeleid
F. Verslag activiteiten
G. Voorgenomen bestedingen
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Een samenvatting van deze gegevens vind u ook op http://anbi.ebg.nl/noordholland.A. Algemene gegevens

Officiële naam:
Evangelische Broedergemeente Noord-Holland

RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer):
82 40 87 781

Postadres: 
Parklaan 34, 2011 KW Haarlem

Telefoonnummer predikant:
06 30 38 38 82

E-mailadres:
info(at)ebgnoordholland.nlB. Samenstelling bestuur

De Evangelische Broedergemeente Noord-Holland wordt bestuurd door een 
Oudstenraad.

Contact via e-mail: 
oudstenraad(at)ebgnoordholland.nl

Samenstelling:
 • Voorzitter (op dit moment is dat de predikant)
 • Secretaris (een van de gekozen leden)
 • Penningmeester (door het Provinciaal bestuur / kerkleiding benoemd)
Deze drie functionarissen vormen het dagelijks bestuur.

 • Maximaal acht gekozen leden
Twee leden uit elke deelgemeente: Alkmaar eo, Haarlem, Hoorn en Zaanstad
(op dit moment zijn twee plaatsen niet ingevuld)

 • Ambtshalve leden 
Predikant (op dit moment ook de voorzitter)
Penningmeester (door het Provinciaal bestuur / kerkleiding benoemd)C. Doelstelling en visie

Onze visie (2011) is:

De EBG Noord-Holland is een kerk die mensen samen brengt en de algemene christelijke boodschap met een eigen Surinaams-Nederlands geluid verbindt. 

De EBG Noord-Holland is een kerk waarin je gekend wordt als uniek mens en een persoonlijke relatie met Jezus Christus vindt en ontwikkeld


Verder oriënteren wij ons aan het visiedocument (2012) van de Europees Continentale Broeder-Uniteit:

De Evangelische Broedergemeente is een protestantse kerk. Zij is een  Europese tak van de internationale Broeder-Uniteit. Haar wortels liggen in de Tsjechische voorreformatie en in de Hernhutter beweging  rond graaf von Zinzendorf Zij gelooft met de gehele christenheid in de drie-enige God zoals Hij zich in de bijbel openbaart.

Jezus Christus staat voor ons centraal. Met zijn leven heeft hij ons laten  zien hoe God is. Hij heeft ons liefde, vergeving en gemeenschap geleerd  en ging hiermee tot het uiterste, tot de dood aan het kruis. Christus is opgestaan. Wij hebben vertrouwen in hem, ook als wij falen of schuldig zijn. Hij komt ons als broeder tegemoet die ons bevrijdt. Hij geeft ons de opdracht om zijn liefde door te geven en stelt ons hiertoe instaat.

Zo willen wij graag:

Leven in veelkleurigheid. Grenzen overwinnen
In onze kerk vinden verscheidene culturen, talen en tradities hun thuis. Deze veelkleurigheid vormt ons kerkelijk leven, verrijkt ons en daagt ons uit. Wij stellen ons open voor de ontmoeting met mensen die anders leven en geloven dan wijzelf. Omdat migratie een grote invloed uitoefent op onze kerk, vormen grenzen voor ons geen belemmering. Wij geven vorm aan eenheid in verscheidenheid

Leven in gemeenschap. De enkeling waarderen
Door Jezus zijn wij zusters en broeders. Zoals hij willen wij aandacht geven aan minder bedeelden en elkaar respecteren, ook in conflicten. Wij waarderen elkaar als mensen met verschillende overtuigingen, talenten en verhalen en brengen deze in onze geloofsgemeenschap in. Wij kennen geen rangen of standen.

Het geloof leven. Hoop uitstralen
Ons geloof krijgt vorm in ons dagelijks leven, in zingen, bidden en werken. De dagteksten helpen ons om het woord van God op ons leven toe te passen. Ze verbinden ons met elkaar en met christenen uit andere kerken. Onze diaconale instellingen, scholen en zendingsorganisaties zetten zich in voor anderen. Wij gaan voor gerechtigheid, vrede en het behoud van de heelheid van de schepping. Wij leggen met woord en daad getuigenis af van onze hoop en nodigen uit tot het geloof

Uit de erfenis putten. Vorm geven aan de toekomst
Talrijke geloofservaringen, kerkelijke vormen en taken zijl} ons als erfenis toevertrouwd Steeds zijn wij op zoek naar wat voor mensen van onze tijd tot zegen kan zijn. In het vertrouwen in de levende Geest van God scheppen wij nieuwe dingen. Wij bouwen niet op onszelf, maar op de beloftes van God

(Bron: Besluiten en Verklaringen van de synode van de Europees Continentale Broeder-Uniteit 2012)D. Beleidsplan 2016-2020

Als deel van de Evangelische Broedergemeente Nederland volgen wij het beleidsplan van dit kerkgenootschap.U vind dit beleidsplan hier.
Aanvullend op dit beleidsplan lees hieronder het beleidsplan van onze gemeente:


WIE ZIJN WIJ
De Evangelische Broedergemeente Noord-Holland is een regionale gemeente en bestaat uit vier deelgemeenten. Deze gemeenten  zijn: Alkmaar e.o., Haarlem, Hoorn en Zaanstad. Verder is er één predikant die in alle vier de deelgemeenten werkzaam is en vanuit het Provinciaal Bestuur (kerkleiding) in de gehele EBG Noord-Holland is beroepen. Dat maakt hem tot een verbindende schakel tussen de vier deelgemeenten, maar ook tot een belichaming van de regionale gemeente.
Het gemeenteleven wordt voor een groot deel gedragen door de vrijwilligers. Zij werken in alle delen van het pastorale werk, ook als voorgangers in kerkdiensten. De pastorale werker en de predikanten hebben een belangrijke taak om de vrijwilligers in hun werk te begeleiden en toe te rusten. Dat gebeurt soms in een cursus, maar veel vaker in de individuele coaching op verzoek van de vrijwilliger. Het blijft nodig om nieuwe vrijwilligers voor de gemeente te vinden en op te leiden. Want ook in de toekomst zijn de vrijwilligers de rijkdom van onze gemeente.    

Organisatie 
De EBG Noord Holland wordt geleid door een Oudstenraad (OR).  Elke deelgemeente heeft een Raad van Bijstand (RvB) om het werk te coördineren.
De Oudstenraad heeft  een Dagelijks Bestuur (DB) voor een efficiënte, effectieve werkwijze  ingesteld. Het DB wordt gevormd door de voorzitter, de vicevoorzitter en de secretaris van de Oudstenraad. Elk Oudstenraad-lid heeft de verantwoordelijkheid voor minimaal één of meerdere portefeuilles.   


Cultuur van EBG Noord-Holland
Wij zijn een kerk voor jong en oud, want een levende gemeenschap bestaat uit leden van alle
generaties. Onze kerkdiensten zijn in het Nederlands en wij  zingen liederen in deze taal, maar ook in het Engels en het Sranan Tongo (Surinaams). Veel van onze leden hebben hun wortels in Suriname.
In elke deelgemeente worden  er kerkdiensten gehouden. De predikant houdt eenmaal per maand in elke deelgemeente een dienst. De overige kerkdiensten worden door gastsprekers verzorgd.
In de deelgemeenten zijn een groeiend aantal groepen actief, zoals Bijbelkring, gebedsgroepen, tienergroepen, jeugdgroep, zustervereniging en seniorengroep.

De kracht van onze gemeente ligt in de kleinschaligheid. Soms lijkt  het net een hechte familie. Maar deze kleinschaligheid vraagt ook veel van de leden en vrienden: verdraagzaamheid en verbondenheid. Daarom is onze gemeente ook een oefenplaats voor deze belangrijke eigenschappen. Gods woord blijft daarin voor ons de belangrijkste inspiratie.WAAR STAAN WIJ VOOR
Uitgangspunt voor onze visie is het document Op weg naar een visiedocument voor de Europees Continentale Broeder-Uniteit “Christus in het hart – Christus voor de wereld”. Het is een document dat ontstaan is als antwoord op de vraag wat de landelijke visie van de EBG Nederland is. De EBGN heeft een gezamenlijke visie dat te vinden is in de grondslag van de Broeder-Uniteit. Dat is ook het uitgangspunt voor onze kerkprovincie. Door verschillende landelijke ontwikkelingen ontstond de behoefte de visie van de EBGN opnieuw te bezien: hoe willen wij kerk zijn, wat is voor ons belangrijk. En heel belangrijk: hoe presenteren wij ons naar buiten.  
Het visiedocument is in de vergaderingen van de Oudstenraad besproken en daaruit heeft  EBG Noord-Holland haar visie ontleend.

Onze visie is:
De EBG Noord-Holland is een kerk die mensen samen brengt en de algemene christelijke boodschap met een eigen Surinaams-Nederlands geluid verbindt. 
De EBG Noord-Holland is een kerk waarin je gekend wordt als uniek mens en een persoonlijke relatie met Jezus Christus vindt en ontwikkeld.


WAT WILLEN WIJ
In de voorgaande hoofdstukken is een beeld geschetst van wie wij zijn en wat onze visie is. In dit hoofdstuk wordt een toekomstbeeld gegeven voor de EBG Noord-Holland. 
Momenteel staan de ‘traditionele’ kerkgemeenschappen onder druk. Maatschappelijke tendensen als individualisering e.d. leiden met name bij jongeren tot vervreemding van de kerk. Bovendien voelen jongeren zich vaak eerder aangetrokken tot ‘niet-traditionele’ geloofsgemeenschappen. Het gevolg is versnelde vergrijzing van onze kerkelijke gemeente door een teruglopend aandeel van jonge mensen.
Een vergrijzende gemeente loopt de kans een ‘uitstervende’ gemeente te worden. Het beleid van de EBG Noord-Holland zal de komende jaren dan ook gericht moeten zijn op het keren van dit tij, met andere woorden: het borgen van de continuïteit van de EBG Noord-Holland.
Het voortbestaan van de EBG Noord-Holland  is afhankelijk van een aantal noodzakelijke materiële en immateriële voorwaarden:
 • kerkelijke betrokkenheid. De EBGNH kan alleen voortbestaan als zowel jong als oud zich betrokken voelt en blijft voelen bij de kerkgemeenschap.
 • één EBGNH. Samenwerken als gemeente met 4 standplaatsen, krachten bundelen en een goede presentatie van de EBGNH moeten leiden tot win-win situaties.

Dit zijn de speerpunten van beleid voor het komend jaar. Maar vooral willen wij ook in de komende 5 jaar gemeente zijn, waarin wij samenkomen om elkaar onder het woord van God te ontmoeten, Hem te loven, elkaar bij te staan in lief en leed en geloof door te geven aan een ieder die er open voor staat.
Kerkelijke betrokkenheid
Onder kerkelijke betrokkenheid verstaan we in de eerste plaats dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor het bestaan en voortbestaan van de gemeente, o.a. tot uiting komend in de bereidheid tot het verrichten van taken. Verder dient de kerk een 'thuis' te zijn voor een diversiteit van mensen, betrokken te zijn op de samenleving en open te staan voor de omgeving.
De zondagse kerkdiensten zijn nog steeds de kern van ons gemeenteleven. Wij investeren veel in het organiseren van deze kerkdiensten. Ze zijn  het inhoudelijke  middelpunt van het gemeenteleven en een sociale ontmoetingsplek. Ook in de komende tijd zullen de kerkdiensten onze belangrijkste activiteit blijven. De kernwaarden zijn: uitnodigend voor gasten,  herkenbaar voor onze leden en met elementen van interactie tussen gemeente en voorganger.

Activiteiten:
De lopende activiteiten in de verschillende deelgemeenten continueren, maar ook de regionale activiteiten en kerkdiensten.  Te denken valt aan: 
 • groothuisbezoeken,
 • gebedsgroepen en Bijbelstudie
 • catechese
 • vastenmaaltijden 
 • zusterkringen
 • open huiskamer
 • bigi sma dey
 • advent concert
 • busreizen 
 • sport- en speldag 
 • bezinningsweekend 
Het organiseren van en deelnemen aan activiteiten vergroten de onderlinge band en de betrokkenheid bij de gemeente.

Belangrijk in de gemeente is het monumentale kerkgebouw  in Haarlem . De deelgemeente Haarlem houdt hier haar kerkdiensten en activiteiten. Verschillende regionale vergaderingen vinden hier plaats. De verhuur van een deel van het  gebouw genereert  middelen voor ons gemeentewerk. Het is belangrijk om dit monument  goed te beheren en in stand te houden.

Pastoraat 
Pastoraat is ‘omzien naar elkaar’ op elke plek en op elk moment, waarin elk gemeentelid een taak heeft. Gezien de vergrijzing van de gemeente zal het ouderenpastoraat nog meer aandacht moeten krijgen; daarnaast is het heel belangrijk dat ook de jongeren aandacht blijven krijgen.

Diaconie
Vanuit de politiek wordt geëist, dat ons land in een ‘Participatiemaatschappij’ verandert. Maar vanuit de kerken was er altijd al aandacht voor de naaste. De kerken waren en zijn sterk in de zorg voor elkaar. Dat noemen wij ‘diaconie’. Deze zorg wordt op vele manieren verleend. Maar wij zien ook, dat wij in onze gemeente niet voldoende zicht hebben op wat wij doen, waar wij kunnen helpen en waar wij in gebreke  blijven. Want mensen vragen om hulp en wij hebben soms geen antwoord daarop. Of ze durven niet te vragen, omdat zij menen dat de kerk toch niets kan doen.
Diaconie blijft daarbij niet beperkt tot de mensen uit de eigen kring. Ze is ook niet alleen ‘geven van geld’. Ze vraagt om ideeën en inzet. Maar ze geeft ook veel voldoening. En ze kan met weinig veel betekenen. Met dit onderwerp zijn wij bezig geweest  en hebben erover nagedacht wat wij als kerk voor elkaar kunnen doen.
Eén EBG Noord-Holland
Een van de vragen die ons in het afgelopen jaar bezig heeft gehouden  was: hoe kunnen wij in een tijd van minder vrijwilligers en middelen, in de vier deelgemeenten aanwezig blijven als gemeente. Wij denken dat wij op veel meer gebieden  samen moeten werken.  Toch mag dit niet ten koste gaan van ons geestelijk werk op de plaatsen die onze gemeente rijk is. 
Want wij hebben een belangrijke boodschap te verkondigen: het evangelie van Jezus Christus. In Hem is God ons dichtbij gekomen. Wij willen ook dichtbij Hem blijven en mensen die gelegenheid bieden om dichtbij huis gemeente te kunnen zijn.

Activiteiten om de regionale samenwerking te bevorderen, te versterken:
 • Meer regionale diensten c.q. activiteiten organiseren
 • De identiteit van de regionale gemeente versterken

Oecumene 
Door in gesprek te blijven met de andere kerken geven we blijk van elkaars verbondenheid in het geloof. 

Activiteiten:
 • Actief deelnemen  in de Raad van Kerken in de regio
 • Oecumenische diensten organiseren
 • Samenwerken met regionale activiteiten

Presentatie EBGNH naar buiten toe
Het is van belang dat de EBGNH zich profileert,  zowel plaatselijk als regionaal met als doel de zichtbaarheid van de EBGNH te vergroten. Een EBG- kerk die actief is in de samenleving en in het bijzonder in de eigen regio.

Activiteiten:
 • Zichtbaarheid van de gemeente via moderne communicatiemiddelen: social media,  website ; app.
 • Vernieuwen van het kerkblad EBGNH

Download: EBG_Noord-Holland_Beleidsplan_2016-2020_tbv_website_defintief.pdfE. Beloningsbeleid

Wij hebben geen werknemers in dienst. Onze predikant is in dienst van de Evangelische Broedergemeente Nederland. De vrijwilligers krijgen hun kosten vergoed of ontvangen een vrijwilligersvergoeding conform de wettelijke regelingen.F. Verslag activiteiten in 2015

Voorwoord 

Het woord voor het jaar helpt ons om richting en doel aan ons gemeentewerk te geven. In 2015 was een zin uit Romeinen 15:7 onze leidraad: “Aanvaard daarom elkaar, zoals ook Christus u aanvaard
heeft, tot eer van God.” Het beeld dat daarbij hoorde was een patchwork. Dat is meer dan een lappendeken, lukraak samengesteld uit verschillende stoflappen. Een patchwork is een doek uit
zorgzaam bij elkaar gevoegde stukjes stof. Het is een kunstwerk, waarin elk deel bijdraagt aan het geheel, maar het geheel ook dienstbaar is aan elk onderdeel.
In het afgelopen jaar is er veel gebeurd in het kader van betrokkenheid van onze leden. Koffietafelgesprekken in Haarlem, groothuisbezoeken in Alkmaar, de huiskring in Hoorn en regelmatige huisbezoeken in Zaanstad zijn uitwerkingen hiervan. Dat heeft ons vele goede
gesprekken, nieuwe ideeën en ook enkele vrijwilligers opgeleverd. Maar het belangrijkste is om weer eens en opnieuw de rijkdom van onze gemeente te ontdekken, de leden en de vrienden.
Niet alles, wat wij gepland hadden, is gelukt. Wij zagen ook het kerkbezoek op enkele plekken teruglopen. Maar op andere plekken zagen wij ook vooruitgang. Bijvoorbeeld als een gemeentelid met enthousiasme aan een nieuwe taak is begonnen of als enkele jongeren beginnen met catechese. Ook het gevoel van verbondenheid tussen de deelgemeenten groeit gestaag. Dat alles zijn tekenen dat onze patchworkdeken nog lang niet af is. Er is nog ruimte.
Wij zijn dankbaar u weer een jaarverslag van onze gemeente voor te kunnen leggen en wensen u veel plezier bij het belijken van deze bonte verzameling van verslagen.
 (Stefan Bernhard)


Uit de deelgemeenten/regio’s

Alkmaar

Inleiding
Alkmaar e.o. houdt de kerkdiensten in het Kerkelijk Centrum De Blije Mare. In dit gebouw bevindt zich een Roomkatholieke kerk ( Mariaparochie)en een Protestante kerk (Immanuelkerk). Er wordt per jaar een aantal activiteiten georganiseerd waar alle 3 kerken bij betrokken worden. Hierover leest u meer in het verslag.
Alkmaar e.o. houdt de kerkdiensten op de 2de en de 4de zondag van de maand. De gemiddelde opkomst is 15 tot 20 leden. Zes keer per jaar worden in een van de ruimtes de Raad van Bijstand (RvB) vergaderingen gehouden.

(Bijzondere) diensten
Het afgelopen jaar hebben wij de gebruikelijke feestdiensten gehouden, zoals Pasen, Keti-Koti en Oogstfeest. Deze diensten worden over het algemeen drukker bezocht dan de normale kerkdiensten.
Bijzonder was de Kerstdienst met een optreden van het Black Gospelkoor uit Amsterdam: Elsabad. Een mooie en drukke dienst met 117 bezoekers.
De kerkdiensten in Den Helder (4x per jaar)zijn altijd heel erg leuk. Een aantal leden uit Alkmaar woont de diensten bij. De gemiddelde opkomst is 10-20.
Bijzonder was de viering van de derde Advent. Een lid van de ARK (Alkmaarse Raad van Kerken) bracht de Advent groet aan de EBG Alkmaar e.o. door een kaars te overhandigen.
Op de 1ste Advent werd de Advent groet door een lid van de EBG overgebracht aan het Leger des Heils. EBG Alkmaar is namelijk aangesloten bij de Alkmaarse Raad van Kerken.
Feest van de oecumene georganiseerd door de Alkmaarse Raad van kerken was van 21 - 31 mei.
Ter afsluiting van de feestweek was er een kerkdienst op 31 mei in de Vrijheidskerk. Voorganger was br. S. Bernhard. Het thema was: “The Peacemaker”.
Hoe kunnen wij vrede uitoefenen. De traditie van de EBG werd daarbij gebruikt: de ping ping boroe. Een aantal gemeenteleden van EBG die gekleed waren in Surinaamse drachten hebben de krentenbollen verdeeld onder de ruim 400 bezoekers.
Erg leuk was het buurtfeestje georganiseerd door de PKN, de EBG en de RK kerk. De bedoeling was om de buurtbewoners kennis te laten maken met het kerkgebeuren in de Blije Mare . Er waren verschillende activiteiten georganiseerd. Ook de kinderen konden zich vermaken
met spelletjes, schminken en de springkussens. Het was een geslaagde middag.

Ontwikkelingen in de gemeente
De hoop is dat we als gemeente Noord-Holland meer samen gaan werken. In eigen gemeente staan er 4 activiteiten gepland samen met de PKN en de RK kerk:
Raad van Bijstand
Onze laatste teambuildingsdag was op 14 februari 2015. Onder leiding van zr. Rita Harry zijn de taken onderling verdeeld. Een ieder weet wat zijn/haar verantwoording is. Er is nu een betere communicatie. Op 28 november is de RvB met de overige vrijwilligers (die achter de schermen werken) gezamenlijk gaan wokken.

Jeugdwerk
De jeugd gaat meedoen met de musical van de PKN op 18 december.

Gebedsgroep
In Alkmaar en Heerhugowaard worden groothuisbezoeken aan huis gehouden bij een lid van de kerk Deze avonden worden verzorgd door br. Bernhard.

Bijbelstudie
Geen. Hopelijk in de toekomst
.
Verwachtingen 2016
(Raad van bijstand Alkmaar e.o.)


Haarlem

Inleiding
2015 was voor Haarlem een druk maar toch bijzonder jaar. We hebben veel werk verzet maar ook veel bereikt. Door de koffietafelgesprekken is het ons ook gelukt om gemeenteleden meer te betrekken bij het werk van de kerk. We bedanken alle gemeenteleden voor hun toewijding en inzet.
Bijzonder was de feestdienst i.v.m. de 50ste verjaardag van onze predikant br. Bernhard. Het was een gezellig samenzijn met de familie, vrienden en gemeenteleden uit Noord Holland. Maar het was ook een mooi moment om samen stil te staan bij het vele werk dat br. Bernhard verzet om EBG Noord- Holland op de kaart te zetten en landelijk een positieve uitstraling te geven.
Naast alle mooie momenten hebben we ook afscheid moeten genomen van enkele gemeenteleden. Zo gedenken we onze organiste/pianiste wijlen zr. Ans Starkenburg. Hoewel zij geen lid van onze kerk was heeft zij veel voor ons betekend. Ze begeleidde de kerkdiensten en ook het koor nam ze onder haar hoede. We denken ook aan de zondagmiddagconcerten die ze voor onze kerk heeft georganiseerd. In haar schaarse vrije tijd kwam zij ook meehelpen in de tuin. We genieten nog steeds van de kruidentuin die ze met liefde onderhield. Maar ook gedenken we wijlen zr. Nel Dahlberg die streng genomen geen lid was van onze gemeente. Ze noemde zichzelf ‘eigenwijs hervormd’, maar droeg de EBG een warm hart toe. Met haar zang heeft ze ons blij gemaakt en door haar hulpvaardigheid heeft ze vele mensen ondersteund. Ze heeft ze lange tijd ons kerkkoor geholpen met haar kennis en de kerkmuziek nieuwe impulsen gegeven. Met veel plezier kijken we terug naar deze leerrijke momenten. We wensen allen die hun dierbaar waren veel sterkte toe en Gods troost en zegen om dit verlies een plek te geven.

(Bijzondere) activiteiten

Orgelconcerten in de EBG kerk in Haarlem
We begonnen het nieuwe jaar met enkele orgelconcerten in onze kerk. Het waren vijf concerten van 15.30-16.30 uur op de zondagmiddag, na de kerkdienst. De organisten kwamen voornamelijk uit de Haarlemse kerken. Maar ook een broeder uit Zeist was gevraagd om de aftrap te doen. Er werd voornamelijk klassieke muziek gespeeld, alleen br. Fischer speelde voornamelijk muziek uit het rijke EBG repertoire. Deze concerten waren gratis. Na afloop was er wel een collecte aan de deur. Jammer dat er weinig gemeenteleden aanwezig waren. Wat we meekregen is dat het  concert niet aansluitend was op de kerkdienst waardoor ze speciaal hiervoor terug moesten komen. Maar we geven niet op. Wij hopen in de toekomst deze activiteit te herhalen en hopen dan op een betere opkomst.

De Fakkel/ Zusterkring Noord Holland
Jaarlijks organiseren we in Haarlem voor de Zusterkring Noord Holland een themabijeenkomst. Een soort Fakkellezing. Het thema in 2015 was: EBG Vrouwen Wereldwijd. Deze dag werd op zeer inspirerende wijze begeleid door zr. Conchita Landbrug. Maar eerst was de kennismaking met de voorzitter van de CVR (Centrale vrouwenraad EBG Nederland). Zr. Nadra Echteld heeft ons bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de CVR en het belang van de lokale zusterkringen. Deze bijeenkomsten zijn op zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. De opkomst is wisselend. We hopen in 2016 op een grotere deelname van gemeenteleden uit Haarlem en Noord Holland. Deze oproep geldt ook voor de landelijke contactdag van de CVR die ze jaarlijks organiseren.

Open Huis activiteiten
Dit is het tweede jaar dat deze activiteit in Haarlem wordt georganiseerd op zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur met een eenvoudige maaltijd ter afsluiting. Dit jaar hadden we hiervoor drie themabijeenkomsten gepland.
Het eerste thema was Kerk en WMO. Een belangrijk onderwerp voor iedereen. We werden door een externe deskundige geïnformeerd over de veranderingen bij de gemeentelijke- en landelijke overheid. Jammer genoeg was er weinig belangstelling hiervoor. De opkomst was heel laag.
Het tweede thema was: Bevrijdingspastoraat in Suriname. Er wordt in Suriname veel gebeden voor mensen die problemen ervaren op geestelijk gebied. Het bidden vindt in besloten kring plaats. Broeder Age Kramer uit Zeist hield een inleiding over dit thema aan de hand van een film die in Suriname was opgenomen. Het was zeer informatief en leerrijk. Bij de aankondiging was er al wat verzet onder gemeenteleden die vonden dat thema’s als deze niet in onze kerk thuishoren. De opkomst was ook laag.
Het derde thema dat gepland stond over Homoseksualiteit hebben we afgeblazen. Bij de aankondiging bleek ook weer dat enkele gemeenteleden geen belangstelling hadden om over thema’s als deze mee te praten.
In een Koffietafelgesprek kregen we mee dat gemeenteleden ook activiteiten willen in de sfeer van ontspanning, zoals een knutselmiddag of een gezellig samenzijn met een film. We beraden ons nog over de OpenHuis activiteiten, of we in 2015 hiermee doorgaan en op welke wijze. Verder wordt nogbekeken wanneer we het thema over homoseksualiteit zullen bespreken.

Open monumentendagen
Ieder jaar doen wij als gemeente mee aan de open monumenten dagen, het tweede weekend in september. Onze kerk is dan open op zaterdag en zondag voor gasten die onze mooie kerk komen bewonderen. Maar dat is niet alles. Er is zoals ieder jaar weer het korenlint. Verschillende koren mogen een deel van hun repertoire ten gehore brengen. Er is veel hulp nodig om de gasten te ontvangen en te voorzien van de nodige informatie en iets lekkers. Dus er moet weer gebakken worden en daarna opgeruimd worden voor de volgende dag. Deze keer hadden we op zaterdag een zangdienst ter afsluiting. We vinden het heel fijn dat steeds meer gemeenteleden zich melden om mee te helpen.

Ontwikkelingen in de gemeente

Geloven in de Stad. (Een gebed bij elke stap)
Er wordt regelmatig gebeden met mensen van verschillende kerkelijke organisaties in Haarlem. We bidden voor deze momenten dat God bij ons is en dat Hij deze momenten gebruikt om zijn doel te bereiken door ons leven heen. Dit jaar zijn enkele bijeenkomsten georganiseerd waarvoor  gebed nodig was zoals Stay connected een dienst voor iedereen die ernaar uitziet om samen de verbondenheid met God en met elkaar te vieren en te belijden. Geloven in de Stad organiseert samen met de Haarlemse kerken ook activiteiten voor vluchtelingen die in de Koepel worden opgevangen. EBG Haarlem wordt ook betrokken bij deze activiteiten.

Vastenmaaltijd.
De vastenmaaltijd is een jaarlijkse activiteit die we in de Veertigdagentijd organiseren in onze kerk. De Vastenmaaltijd was aanvankelijk een gezamenlijke activiteit van verschillende kerken in Haarlem, een Pelgrimstocht. Vorig jaar gaven enkele van de deelnemende kerken aan dat zij de organisatie van deze Pelgrimstocht niet meer op zich konden nemen. Wij vonden het jammer dat zoiets waardevols verloren dreigde te gaan. We hebben toen onze kerk opengesteld voor de andere kerken om aan te schuiven. Het thema was DORST NAAR WATER. Het waren zes goede bijeenkomsten. Bij de evaluatie is het voorstel gedaan om de voorbereiding samen te doen met de andere kerken maar dat alle vastenmaaltijd bijeenkomsten bij ons gehouden worden. Dit betekent dat in elke dienst een andere voorganger ook uit de gastgemeenten voorgaat. Haarlem treedt op als de gastheer/vrouw. De deelnemende kerken waren tevreden over de organisatie en zeer onder de indruk van onze professionaliteit en gastvrijheid. In 2016 wordt deze activiteit op dezelfde wijze voorgezet. Het thema is:—“Ik ben een Vreemdeling”. Het programma is reeds beschikbaar.

Landelijke cursus Pastoraat
Vorig jaar is de landelijke cursus Pastoraat in onze kerk georganiseerd door br. Bernhard. Het gaat om drie bijeenkomsten op de zaterdagmiddag van 11.00 uur tot 18.00 uur. We zijn trots op onze gemeenteleden die telkens weer beschikbaar waren om mee te helpen met de voorbereiding, de lunch en de maaltijden en ook met het opruimen om de kerkzaal in orde te maken voor de kerkdienst op zondag. In het najaar 2016 wordt deze landelijke cursus weer in Haarlem georganiseerd. We rekenen op de medewerking van onze gemeenteleden.

Uitstapje met de partnergemeente Neuwied
In augustus hebben we een uitstapje gemaakt naar Aachen in Duitsland waar we enkele gemeenteleden uit Neuwied zouden ontmoeten. Dit uitstapje had echter een rauw randje vanwege wijlen zr. Ute Endermann uit Neuwied, de initiatiefneemster van deze trip. Jammer genoeg kon ze dit
niet meer meemaken daar ze enkele maanden hiervoor overleed. Toch was het fijn om zo elkaar beter te leren kennen. Het was een leuke wandeltocht samen met onze Duitse vrienden.

Catechisatie in Haarlem
In Haarlem hebben we drie catechisanten in voorbereiding op hun belijdenis. Bij deze groep zijn twee gemeenteleden aangeschoven om hun kennis over de Bijbel op te halen. De bijeenkomsten worden begeleid door br. Bernhard. Op 12 juni 2016 is de belijdenisdienst in Haarlem.

Raad van Bijstand
Allereerst wil de RvB alle broeders en zusters bedanken die zich regelmatig vrij hebben gemaakt om mee te helpen in de kerk. Wij zijn allen in dienst van de Heer en hebben daarom het werk dat hij ons ingaf te doen ook met veel liefde gedaan. Wij hebben een heel druk jaar achter de rug met vergaderen; vieringen, klussen, schoonmaken, koken, bakken, een luisterend oor bieden en veel meer. Ook in 2016 zullen we ons ten volle inzetten ten dienste van onze kerk

Jeugd- en kinderwerk
In Haarlem hebben we voorlopig geen jeugd- en kinderwerk. Toch zijn we actief betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse sport- en spel middag van de EBG Noord Holland. Hoewel het een dag is voor kinderen, jeugd en jongeren nemen ook veel ouderen deel aan deze dag. Het was is middag vol gezelligheid en iedereen geniet van de rust, de spelletjes en het eten. In 2016 wordt deze activiteit ook weer georganiseerd. Dan hopen we meer ouders met hun kinderen en kleinkinderen uit Haarlem mee te krijgen.

Gebedsgroepen
In Haarlem organiseren we gebedsdiensten aan huis bij gemeenteleden die ziek zijn of het even moeilijk hebben. Maar ook bij onze senioren komen we langs die de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken en die daaraan behoefte hebben.

Bijbelstudie
Om meer gemeenteleden te bereiken is besloten om de Bijbelstudie in kleine kring te organiseren, dichtbij huis en in huiselijke sfeer en op flexibel tijden. De bedoeling was om gezamenlijk te starten in de kerk, als aftrap en daarna in kleinekring verder te gaan. Het thema van de Bijbelstudie zou dan in de dienst van 12 juli worden afgesloten. Aan de Bijbelstudiekringen kon iedereen deelnemen (familie, vrienden en kennissen, buren). Daarnaast was een bijeenkomst gepland voor kringleiders. Aangezien het niet lukte om voldoende kringleiders te krijgen, is voor een andere opzet gekozen en wel voor themabijeenkomsten in de kerkdienst. Tijdens deze kerkdiensten konden we in kleine groepjes uiteen om verder over het onderwerp door te praten. Het thema voor deze kerkdiensten was: “de Bijbel is mij heilig”. Het werden vier samenkomsten. Op 12 juli was de afsluiting van deze Bijbelthema-diensten. Bij de evaluatie bleek dat iedereen betrokken en enthousiast was over deze werkwijze. Verder werd duidelijk dat het een prettige ervaring was om op deze wijze een thema te bespreken over de Bijbel. Daarom is besloten om in 2016 op deze manier voort te gaan. Wel zullen we met een nieuw thema aan de slag te gaan.

Verwachtingen 2016
Lied van de maand.
Het is u niet ontgaan dat wij de laatste tijd veel onbekende liederen zingen. Dat is niet altijd fijn. Vorig jaar heeft de RvB het idee geopperd van “ het lied van de maand “. Het is ons niet gelukt om hiermee aan de slag te gaan. Dit jaar doen we opnieuw een poging. Dat wil zeggen dat een maand lang één lied steeds terugkomt. Elke voorganger zal dit lied in zijn/haar dienst opnemen. Zo worden onbekende liederen ook aangeleerd. Maar u kunt natuurlijk ook zelf een lied opgeven die u mooi vindt, die herinneringen bij u oproept of die u vroeger heeft geleerd op school. Zorg wel voor de goede tekst, dan weten onze organisten/pianisten wel raad mee.

Klussenteam
Dat we in Noord Holland een klussenteam hebben is bekend. Voor 2016 zijn de volgende momenten gepland om samen met dit team aan de slag te gaan. We hopen dat voldoende gemeenteleden ook uit Noord Holland deelnemen aan deze klusdagen.

Schoonmaak kerk
We vinden het allemaal fijn als de wc’s de banken en vloeren in de kerk schoon zijn. Door het werk van de schoonmaakploeg genieten we van een schone en stofvrije kerk. “Vele handen maken licht werk”. Daarom hopen we ook dit jaar weer op voldoende medewerking van onze gemeenteleden in Haarlem maar ook uit Noord Holland.

Gemeentevergadering
Elk jaar wordt er een gemeentevergadering gehouden om gemeenteleden te informeren over het wel en wee in onze kerk. Na de vergadering is er een barbecue. De opkomst van de vergadering was het afgelopen jaar goed en er was ook voldoende belangstelling voor onze seizoen afsluiting met de BBQ. De bedoeling is dat iedereen iets meeneemt om er een gezellige middag van te maken. De barbecue was heerlijk. Op deze dag kregen we ook bezoek van een groep Poolse EBG jongeren. Zij konden niet deelnemen aan de BBQ vanwege een kookworkshop op hun logeeradres.
De seizoensluiting met een BBQ houden we erin. In 2016 zetten we deze activiteit voort.

Oogstfeest
U kent ze vast nog, de Oogstfeestenveloppen. Jaarlijks vieren wij dit feest met elkaar. U weet hoe dat toegaat. U brengt uw gaven op tijd naar de kerk en er worden pakketjes gemaakt en verkocht. Ook als u iets lekkers wil maken voor de verkoop is geweldig. Geef dat wel door aan de RvB.
Het afgelopen jaar was het erg gezellig met de verloting van de vruchtenmand. Dit jaar gaan we er weer voor. We rekenen op uw komst.

Bezinningsweekend
In 2015 is het gelukt om voldoende gemeenteleden uit Haarlem te interesseren voor het bezinningsweekend dat jaarlijks door de Oudstenraad van Noord Holland wordt georganiseerd. Ook in 2016 hopen we weer voldoende belangstellenden mee te nemen naar het bezinningsweekend. Later in het jaar hoort u hier meer over.

(Raad van Bijstand Haarlem)


Hoorn

Inleiding
Wij kerken in de Protestantse kerk in Zwaag. Onze gemeente is een kleine gemeente met +/- 130 lidmaten. Dit komt in onze kerkdiensten, zeker in de reguliere diensten niet tot uitdrukking. Neemt niet weg dat ook in het afgelopen jaar onze diensten door een vaste kern werd bezocht. Ook het komende jaar zullen wij met toewijding werken aan het werk van onze Heer.

(Bijzondere) activiteiten
Het afgelopen jaar hebben wij 27 diensten gehouden in onze kerk. Het jaar zijn wij begonnen met de nieuwjaarsdienst. Vervolgens hebben wij in maart een gezamenlijke dienst gehad met de Protestantse gemeente Zwaag. Dan hadden wij ook de Paasdienst met paasbrunch. Naast de reguliere diensten hebben wij ook bijzondere diensten gehouden, zoals de Heilig Avondmaal vieringen, de Keti Koti dienst, het Oogstfeest, de Kerstviering en de sroitijari dienst.

Advent concert
Na een jaar van voorbereiding door het bestuur vond op 6 december het Advent concert plaats. Het is altijd een uitdaging om de groepen ( artiesten) te contracteren voor een concert. Wij hebben traditiegetrouw een aantal artiesten gekozen die het publiek zouden aanspreken. Begin van de maand december was men nog niet in de kerstsfeer, maar met zo’n concert kwam men in de stemming. Er was een redelijke opkomst van publiek, maar toch hopen wij dat de opkomst volgend jaar groter zal zijn. De muzikale omlijsting werd verzorgd door de groepen: The Jordan River Singers, Expression of Joy en niet te vergeten Lorainne Gospel Singers en Muriël Blijd en dochter. Zij wisten met hun optreden een goede sfeer te creëren. Het was mooi om te zien dat er ook een aantal broeders en zusters van de deelgemeenten aanwezig waren. De broeders en zusters van de catering hebben weer gezorgd voor de heerlijke hapjes en drankjes , ook dit werd erg gewaardeerd door het publiek. Verder dank aan allen voor hun aanwezigheid.

Ontwikkelingen in de gemeente
De gemeente is het afgelopen jaar niet groter geworden. Bovendien hebben wij te maken met de vergrijzing binnen onze gemeente. Ook moeten wij dealen met het feit dat onze jongeren onze diensten bijna niet meer bezoeken. De samenwerking met de Protestantse gemeente Zwaag is goed.
Als gemeente werden wij geconfronteerd met het plotselinge overlijden van een van onze stong foetoes, wijlen zr. O. Deyl

Raad van Bijstand
De Raad van Bijstand( RvB) bestaat uit 5 leden en wordt ondersteund door de predikant. De RvB is de afgelopen periode 7 maal bijeen geweest om te vergaderen, de reguliere vergaderingen. De Raad heeft nog steeds grote behoefte aan uitbreiding om het werk in onze gemeente te kunnen continueren.

Jeugd- en kinderwerk
Het jeugd en kinderwerk is in 2015 slecht uit de voeten gekomen. Jongerendiensten zijn er niet geweest. Wel een enkele keer kinderkerk in de opvang.

Gebedsgroepen
De gebedsgroep vindt elke maand plaats aan huis bij een familie van de gemeente. Deze bijeenkomsten zijn altijd redelijk bezocht.

Bijbelstudie
In 5 zittingen zijn wij in klein gezelschap aan huis bij een lid van de Raad van Bijstand bijeen gekomen voor de Bijbelstudie die werd verzorgd door br. Bernhard. De sfeer was altijd gemoedelijk en prettig. Deze bijeenkomsten hebben wij gepland op de zondag dat wij geen dienst houden in onze gemeente. Het thema voor het afgelopen jaar was: ” De Bijbel is mij Heilig”.

(Raad van Bijstand Hoorn)


Zaanstad 
De Gemeente Zaanstad /Purmerend hield ook in 2015 kerk in de Maartenkerk van de Evangelische Lutherse Gemeente (ELG) in Zaandam. Deze kerk bevindt zich in het centrum van Zaandam.
Wij houden kerk op de 1e, 3e en soms 5e zondag van de maand. De eerste dienst van de maand wordt vaak geleid door Ds. Bernhard. De overige diensten worden voorgegaan door diverse gastpredikanten en voorgangers en soms door de RvB. Gastpredikanten/voorgangers waren bereid gevonden de diensten te leiden Ook dit jaar hadden wij leken prekers.
Met de Lutherse gemeente hebben wij een goede verstandhouding. De samenwerking is dit jaar goed verlopen. Wij hebben twee gezamenlijke diensten met de Lutherse gemeente gehad.

Bijzondere Activiteiten

Paasbrunch 5 april 2015
Wederom is er na de Stille Week van een fantastische paasbrunch genoten. De opkomst was iets minder dan voorgaande jaren, maar desalniettemin zat de sfeer er goed in. De dag begon voor de werkgroep en helpers heel vroeg. Om twaalf uur was alles al keurig in de paassfeer. Een korte overdenking werd verzorgd door een oudere zuster en deze was overweldigend ze bracht ons zelfs in gedachten helemaal terug naar Suriname naar het plaatsje Groningen. Na de overdenking kon iedereen aanschuiven bij de feestelijke gedekte tafels. Er was ook een loterij met prachtige prijzen in de paassfeer op touw gezet Een ieder ging met een voldaan gevoel naar huis.

Belijdenis: In 2015 was er geen belijdenis

Busreis naar Essen (Duitsland) 13 -6-2015
De stad Essen bood voor elk wat wils en was ook een heus shopparadijs. Het was een heel divers reisgezelschap. Wij hadden Surinaamse, Colombiaanse, Nederlandse en Marokkaanse deelnemers in de groep. Ook hadden we deze keer veel deelnemers die geen lid zijn van onze kerk. Er waren ook zeven mannen, die het hebben aangedurfd mee te gaan. Op elk gebied was er dus sprake van diversiteit. Wij zijn overal keurig op tijd vertrokken. De loterij is heel goed gegaan en ook aan de bingo deed men goed mee. Zo goed zelfs dat wij op de terugweg spontaan weer een potje gespeeld hebben. Ook de verkoop van de smakelijke versnaperingen en dranken is goed verlopen. Op de terugweg begon men spontaan mooie christelijke liederen te zingen. Van verschillende deelnemers gehoord dat zij volgend jaar weer mee willen. Dit is denk ik het mooiste compliment dat je kunt krijgen.

Busreis naar Duisburg (Duitsland) 28-11-2015
Een van de zusters heeft het aangedurfd om nog een busreis te organiseren . Dit keer naar de kerstmarkt in Duisburg. De verkoop van de kaarten verliep best stroef. Het ging de organisatie niet om winst maar het doel was een gezellige reis met elkaar naar de kerstmarkt. En in die opzet is het
geslaagd. De deelnemers hebben erg genoten van dit uitje. Er was een prachtig overdekt winkelcentrum waar men heerlijk kon wandelen en een hele gezellige kerstmarkt waar men vooral kon eten en drinken. In de bus heen en terug zaten we als een grote familie bij elkaar. We hebben
allen erg genoten van deze busreis. En gezien de reacties van de deelnemers is het zeker voor herhaling vatbaar.

Oogstfeest
Op 4 oktober 2015 hebben wij wederom oogstfeest gevierd in de kerk. Het was een goed bezochte dienst. De dienst werd geleid door ds. Bernhard. In tegenstelling tot de normale diensten werd de gave niet opgehaald door de collecte broeders, maar een ieder mocht zijn/haar gave persoonlijk naar het altaar brengen en in de daar klaarstaande manden deponeren. Dit proces verliep erg vlot. Na de dienst was het een gezellig en smakelijk samenzijn in Het Trefpunt. Er was voldoende verse groente en andere etenswaar te koop. Ook werd er een loterij gehouden met hele mooie  prijzen.

Bigi sma dey (seniorendag)
Op 19 oktober 2015 heeft de gebedsgroep voor de tweede keer een succesvolle bigi sma dey georganiseerd. Deze dag is een dag voor de senioren broeders en zusters die mogen genieten van wat hun geboden wordt. De dag begon met een welkomstdrankje. De ouderen werden aan de deur opgevangen en begeleidt naar hun plek. Om 14.00 uur begonnen wij met ons lied, de dagteksten en gebed. Na het openingswoord hield zr. Assol een korte overdenking en begeleidde ons op de piano. Iedere tafel had een gastvrouw die verantwoordelijk was voor de bediening van de ouderen. De tafels waren genummerd dus kon er geen misverstand ontstaan. De middag werd afgewisseld met sprekers, bingo, zang en natuurlijk een heerlijk diner. Aan de ouderen werd als presentje een boekje gegeven met fosten (oude) liederen.

Medewerkersdag 17 oktober gemeente Zaandam - Wat kunnen wij in Godsnaam doen?
Het gekozen thema heeft betrekking op het vluchtelingen vraagstuk. Dit is momenteel erg actueel. We worden er dagelijks mee gebombardeerd in de media. We zijn ingegaan op de volgende zaken:
We spraken onze meningen uit over het wel niet meevoelen met de vluchtelingen. We bekeken twee zeer verhelderende korte filmpjes:
 1. 1. Ontstaan van de vluchtelingen crisis (vanuit Syrië)
 2. 2. Hoe werkt het vluchtelingenwerk?
In Zaandam is het Asielzoekerscentrum (AZC) tentenkamp tegenover de Noorderkerk in het Veldpark in gebruik genomen. Broeder Stefan Bernhard heeft een bijeenkomst bijgewoond en daar sprak o.a. ds. J. Visser van de Noorderkerk.
Met elkaar gingen we in op vragen als: “zijn de vluchtelingen niet veeleisend”? Wat is de rol van de moslimgemeenschap in Nederland/Zaandam?
Wat hebben wij daadwerkelijk gedaan?
Een collecte gehouden tijdens de dienst op 1 november houden voor de vluchtelingen in Zaandam. Specifiek voor de Noorderkerk. Ook zijn er momenteel twee zusters actief bezig met vluchtelingen.

Medewerker van het jaar 2015
De medewerker van het jaar is uitgeroepen. Hiervoor heeft zij als dank een mooie mok met opdruk ontvangen. Zij heeft een korte periode het dekken van de liturgische tafel op zich genomen. Zij doet op verzoek gericht taken en is altijd bereid in te springen om diverse werkzaamheden te verrichten. Zij is een zeer gewaardeerde stille kracht. Ontwikkelingen in de gemeente

Vrouwensoos EBG NH
Dit jaar is er in Zaandam een vrouwensoos gestart. Dit is een samenkomen bedoeld voor alle zusters in de gemeente Noord Holland. Doel van de vrouwensoos is om met elkaar aan onze geestelijke, persoonlijke maar ook creatieve groei te gaan werken. De aftrap van de vrouwensoos heeft in het najaar van 2015 plaatsgehad. De aanwezigen hebben de avond als zinvol ervaren. Er is gebrainstormd over hoe verder in 2016, de frequentie en de thema’s. Het wordt de bedoeling dat de deelnemers niet te passief zijn maar zelf ook actief meedoen en meehelpen 

Raad van Bijstand
De Raad van Bijstand bestaat uit 8 leden. De RvB heeft 8 keer vergaderd.

Jeugd en Kinderwerk
De zondag school had de zaken in de eerste heft van het jaar goed voor elkaar. Helaas is door het plotselinge vertrek van een van de leidsters het inregelen van de zondagschooldiensten en de opkomst van kinderen daarna stroever verlopen. We doen er alles aan om dit weer te stabiliseren.

Gebedsgroepen
Gebedsgroep “De Zwakke kracht”.
Iedere maandagmiddag komt deze gebedsgroep bij elkaar in het Trefpunt van de Maartenkerk. Op 1 april 2015 is een wisseling van de leiding van gebedsgroep geweest. Zij starten om 14:00 uur. Zr. Assol Bernhard maakt de overdenkingen voor deze gebedsgroep. Zij heten de “Zwakke  kracht”, maar door hun gebeden zijn zij ijzersterk en een grote steunpilaar voor onze gemeente.

Huiskring (Bidstond)
Sinds maart 2015 is er een bidstondgroep/huiskring gestart. Zoals u weet is er reeds een bestaande gebedsgroep maar dit is een additionele geestelijke ondersteuning voor onze gemeente. Mede ook doordat niet een ieder op de maandagmiddagen kon wanneer de gebedsgroep “De Zwakke Kracht” bijeen komt. Voornamelijk zijn de huiskringen op de dinsdagen en de plaats van samenkomst rouleert. Er wordt gericht gebeden voor allerhande zaken:
Kortom voor allen en alles en dit in het geloof dat onze God zal antwoorden. Als christenen is het onze taak om te bidden en te roepen tot onze Heer en Heiland. Wij als christenen bidden vaak te weinig terwijl wij de verantwoordelijkheid hebben om een krachtig gebedsleven te leiden.

Gebedswacht
Door Zaandam wordt altijd meegebeden met de gebedswacht. Deze belangrijke gebedsketen wordt zo in stand gehouden.

Huisbezoek
Onder leiding van Ds. Bernhard worden er samen met enkele zusters huisbezoeken afgelegd bij de niet meer mobiele ouderen en zieken van de gemeente. Ook wordt er met hen avondmaal gehouden.

Koor
De gemeente Zaandam heeft een kerkkoor. Het koor heeft nieuwe leden nodig.

Bijbelstudie
In 2015 heeft er in de gemeente Zaandam geen Bijbelstudie plaatsgehad.

Verwachtingen 2014

De zondagschoolleiding weer stabiliseren – we willen weer/meer kinderen in onze diensten zien.
 De vrouwensoos succesvol maken: zodat wij een inspirerende groep met elkaar kunnen neerzetten.
 In 2016 bestaat de gemeente Zaandam 40 jaar. We gaan aan de slag om een gedenkwaardige jubileumviering te organiseren.

(Raad van Bijstand Zaanstad)

Regionaal werk

Oudstenraad
Nadat in 2014 gebleken is, dat de predikant een té bepalende positie in het beleid van de gemeente innam en zijn werklast te hoog was, zijn wij in het afgelopen jaar op zoek gegaan naar een betere spreiding van verantwoordelijkheden en uitvoerend werk. Zo hebben wij een conflict omgezet in een impuls tot verandering. Helaas konden niet alle medewerkers deze veranderingen meedragen. Enkelen hebben hun werkzaamheden opgezegd. Maar er werd ook ruimte vrij gemaakt voor nieuwe vrijwilligers en dat is een goede ontwikkeling.
In de Oudstenraad is het dagelijks bestuur leidend geworden in de voorbereiding van de vergaderingen en beleidsbeslissingen en heeft de collectieve leiding weer vorm en inhoud gekregen. Een regelmatig overleg van de raden van bijstand maakt voorstellen en afspraken over ondersteuning van de predikant en bood een platform om struikelblokken en irritaties te bespreken.
Daar werd ook het idee uitgewerkt om jaargesprekken tussen Oudstenraad en predikant in te voeren. In 2016 zal een eerste jaargesprek plaatsvinden.
Meer gemeenteleden worden actief op verschillende terreinen van het gemeentewerk en nemen taken en eigen verantwoordelijk op zich. De besturen besteden uitvoerende werkzaamheden steeds meer aan gemeenteleden uit en kunnen zich zo beter op de leiding van de gemeente richten. De
deelgemeenten werken meer samen en de administratie van de EBG Noord-Holland wordt steeds professioneler. Dat heeft nog niet tot echte afname van de werklast van de predikant geleid. Hij moest nog achterstanden in de financiële administratie wegwerken. Zo konden eindelijk de jaarrekeningen van de afgelopen jaren opgemaakt worden. Aanleiding daarvoor was de veranderde regelgeving rond ANBI. In 2016 zullen vele werkzaamheden in beheer en administratie door gemeenteleden opgepakt worden.

Leiderschap met lef: tien kansen voor de ambtsdrager
In 2015 zijn wij elke vergadering begonnen door met elkaar in gesprek te gaan over ons werk als bestuurders in de Oudstenraad. Dit hebben wij gedaan aan de hand van een boekje geschreven voor ambtsdragers in (protestantse) gemeenten. In dit boekje laten verschillende mensen uit de praktijk hun licht schijnen over een aantal thema’s die we in ons werk in de gemeente vaak tegenkomen. De thema’s die aan de orde zijn gekomen zijn: laat je bezielen, krijg oog voor het waardevolle, werk samen als team en vergader met lef.

Beleidsplan 2016 – 2020
In verband met de ANBI status van onze gemeente hebben wij in 2015 een eerste aanzet gemaakt voor het schrijven van een beleidsplan. In het beleidsplan is beschreven waar wij als EBG Noord-Holland voor staan, onze missie. Ook is terug te vinden wie wij zijn, wat onze cultuur is en kenmerkend is voor onze gemeente. Tot slot hebben wij verwoord waar wij naar toe willen, welke activiteiten in de komende 5 jaar worden uitgevoerd. Het beleidsplan is in hoofdlijnen gepubliceerd op onze website www.ebgnoordholland.nl

Jeugd- en kinderwerk
Het is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden, de sport- en speldag voor alle leeftijden. Dit jaar vond het plaats op 21 juni met als thema Tour de Morave. In tegenstelling tot voorgaande jaren vond de sportdag niet plaats in ’t Twiske , maar in het recreatiegebied Jagersveld in Zaandam. Deze middag werd goed bezocht. De dag werd afgesloten met een heerlijke BBQ.

Bezinningsweekend EBG Noord Holland

Op 14 en 15 november 2015 was het bezinningsweekend voor medewerkers EBG Noord-Holland in Callantsoog. Wij hebben met elkaar een weekend lang stil gestaan bij het thema “Tot Mijn gedachtenis - Het Heilig avondmaal”.
Br. Stefan Bernhard gaf tijdens zijn inleidende verhaal aan dat het doel van dit weekend was een dieper begrip te kweken voor het avondmaal, zodat men in de toekomst bewuster met deelname aan het avondmaal om kan gaan. Daarnaast werd aangegeven dat het ook goed was om het met
elkaar te hebben over de tradities die bij het avondmaal horen, de sfeer en/of het gevoel dat deelname aan het avondmaal oproept.
We hebben veel geleerd over de symboliek van ‘Het Heilige avondmaal’ en de sacramenten. De leer van Paulus over dit onderwerp kwam zodoende in thema’s aan bod, te weten, Liefde, Verbondenheid, Gelijkgestemdheid en Vergeving. Aan gemeenschap hebben met elkaar, als kinderen
van God, wordt tijdens het Heilig avondmaal een belangrijke rol toegekend. Ook werd duidelijk dat een ieder zich telkens moet afvragen of hij gerechtigd is om aan het avondmaal deel te nemen en/ of hij de juiste houding heeft. Daarnaast is de voorbereiding op het avondmaal net als vele andere onderwerpen in groepjes besproken en bediscussieerd.
De kunst is om ondanks meningsverschillen in God verbonden te blijven! Vertrouw erop dat God zijn werk doet voor-, tijdens –, en na het avondmaal!
Deelname aan het avondmaal is HET MEDICIJN VAN DE EEUWIGHEID! Het Helpt om de stap naar de hemel te doen. Het helpt je dus op weg naar God.

(Oudstenraad)Predikant en pastoraal werker
Het zou te makkelijk zijn, om gewoon naar het jaarverslag 2014 te wijzen met de woorden: wij zijn op de daar beschreven manier verder gegaan. De werkverdeling van 0,8 voor de predikant en 0,2 fte voor de pastorale werker en de onderlinge afspraken hebben wij inderdaad niet gewijzigd. De pastoraal werker richt zich vooral op de begeleiding van de deelgemeente Haarlem en werkt daar volgens het principe van presentiepastoraat, de predikant neemt de regionale gemeente, bestuurswerk en de drie deelgemeenten Alkmaar e.o., Hoorn en Zaanstad voor zijn rekening. Ook de
inzet van de vrijwilligers voor taken die op andere plekken tot de taken van de predikant horen, is nog steeds belangrijk. Dat is een kracht van onze gemeente en maakt onze manier van gemeentezijn mogelijk. Daarom spreken wij niet van beroepskrachten en vrijwilligers, maar van medewerkers.
Maar wij hebben wel gewerkt aan een betere werkverdeling tussen de predikant en de andere medewerkers. Werkzaamheden in het beleid en beheer van de gemeente worden bij de predikant weggehaald en daarvoor worden nieuwe medewerkers aangetrokken. De predikant kon door deze ontwikkelingen meer en regelmatiger huisbezoeken in alle vier de deelgemeenten afleggen. Deze huisbezoeken zijn nodig om contact te houden met de leden en vrienden van de EBG en om verborgen noden en vragen te kunnen ontdekken. Ik werd daarbij vaak begeleid door een zuster of broeder van de Raad van Bijstand. Zij onderhouden ook zelfstandig vele pastorale contacten.
Ik wordt als predikant zelden voor persoonlijke diensten zoals verjaardag diensten, huwelijken en begrafenissen gevraagd. De EBG Noord-Holland is een kleine gemeente. Wij hebben ook te maken met de aantrekkingskracht van de EBG in Amsterdam en van andere kerken. Maar vanuit de
huisbezoeken en andere persoonlijke contacten komen steeds weer verzoeken naar dit soort diensten voor. Ook daarom blijven bezoeken vanuit de kerk belangrijk.
Op drie plekken in onze gemeente komen regelmatig oudere gemeenteleden samen. In alle drie kringen konden wij een inhoudelijke bijdrage leveren. De pastoraal werker schreef voor de gebedsgroep Zaandam wekelijks een overdenking. De predikant ging een keer per maand bij de seniorenclub Rutu in Alkmaar en bij de huiskring in Ma Awitja in Hoorn op bezoek. Deze laatste kring kon ook voortgezet worden toen de initiatiefneemster overleed. De plannen voor een soos in Haarlem zijn er. Wij geloven dat er vraag naar zo een soos is, maar door tijdgebrek van de
medewerkers konden wij nog niet beginnen.
In het voorjaar 2015 hebben bijna alle deelgemeenten gespreksgroepen of –momenten rond het thema ‘De Bijbel is mij heilig’ georganiseerd. Ik had daarvoor materiaal geschreven. Deze gesprekken rond vier onderwerpen leidden ons langs verschillende mogelijkheden om de Bijbel te lezen en te interpreteren. Naast oefenruimtes voor Bijbellezen waren het ook gelegenheden tot verdiepende gesprekken.
Naast het aanbod door de predikant en de pastorale werker zijn ook gemeenteleden initiatieven gestart om een kring, een gebedsgroep of een gesprek te organiseren. De gemeente heeft dit soort verdieping nodig. In de kerkdiensten blijft het vaak bij het luisteren naar de preek of overdenking.
De vraag hoe wij de vluchtelingen kunnen helpen, heeft ook onze gemeente bezig gehouden. Op sommige plekken probeerden wij aan te sluiten bij plaatselijke initiatieven van anderen. Enkele gemeenteleden zijn als vrijwilligers aan de slag gegaan. In een deelgemeente kwam het ook tot een
gespreksmiddag over het ‘vluchtelingenprobleem’. Het werd al snel duidelijk dat hier de oecumenische samenwerking noodzakelijk is en wij als relatief kleine gemeente alleen weinig kunnen doen. Maar dit soort noden biet ook de kans, om oecumenische contacten aan te halen en uit te
bouwen.
In september startte op twee plekken in de EBG Noord-Holland de belijdeniscatechese. Na een pauze van een jaar waarin geen belijdenis heeft plaatsgevonden, was dat een mooie ontwikkeling. De interesse van jongeren om belijdenis te doen, is niet groot. Dat komt waarschijnlijk ook door het gebrek aan kinder- en jongerenwerk. Kinderen- en jongeren zien onze gemeente niet als de plek waar zij geloof kunnen ontdekken en wij hebben niet de kracht om een passend aanbod te maken.
Hoewel maar een klein deel van de ingeschreven leden en vrienden onze kerkdiensten bezoeken, zien wij de zondagse samenkomsten nog steeds als de belangrijkste activiteit van onze gemeente. De dienstenrooster in alle gemeenten konden op gewone manier gevuld worden. Ik neem als predikant ongeveer een derde van de kerkdiensten voor mijn rekening. De andere kerkdiensten worden geleid door gastpredikanten en door gemeenteleden. In ongeveer een derde van de diensten gaan zusters en broeders voor die niet als predikant of pastoraal werker aan een kerk verbonden zijn. Dat maakt een goede individuele begeleiding van deze voorgangers nodig. De pastoraal werker begeleidt de voorgangers in de deelgemeente Haarlem in de voorbereiding van de diensten, de predikant doet dat in de andere deelgemeenten. De ene keer is dat intensiever dan de andere keer, maar het blijft een belangrijke taak om de kwaliteit van onze kerkdiensten te waarborgen.
In het komende jaar hopen wij ons steeds meer op de inhoudelijke kant van het werk te kunnen richten en ons aandeel aan het bestuurswerk en administratie te kunnen verminderen. Zo hopen wij bij te kunnen dragen aan de wens om als kerk meer met de kernactiviteiten bezig te zijn en inspiratie te bieden aan de mensen.

(Stefan Bernhard)


Slotwoord

Een jaar afronden betekent ook, dat wij een nieuw jaar beginnen. Uitgaand van het jaarwoord voor 2016, uit Jesaja 66:13 “De Heer zegt: ‘Zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.’”, komen twee speerpunten naar voren: de Heer als de Trooster verkondigen en troost aan de mensen doorgeven. Dat begint in eigen kring tijdens de kerkdiensten en in het pastoraat. Gemeenteleden en vrienden vinden troost en gemeenschap in onze kring. Dat is een grote kracht van onze kleine gemeenschappen. Maar het hoeft niet daarbij blijven.
De EBG is een naar binnen gerichte kerk die vooral voor eigen kring zorgt. Dat lukt ons steeds beter. Maar wij mogen ook weer meer met mensen buiten onze kring op trekken. Dat zijn de andere kerken, dat zijn mensen uit de Surinaamse gemeenschap in Nederland, dat zijn de buren waarmee wij al jaren samen leven en dat zijn de nieuwe inwoners van dit land. De keuze is groot en wij moeten goed kijken waar wij ons kunnen engageren. Maar dat hoeft geen excuus te zijn om helemaal niets te doen. Er zijn vele wonden die mensen kunnen oplopen en die genezen en getroost mogen worden.
Ik hoop dat ons het ‘Atelier van de toekomst’ helpt, dat in de Broedergemeente in Nederland aan het werk is gegaan. Over vier jaar zullen daar vier onderwerpen besproken en in concrete acties omgezet zijn. Dat ondersteunt ons om ook in de komende jaren als kerk te kunnen blijven bestaan. De successen op deze weg mogen wij dankbaar aan God opdragen en als wij wonden oplopen mogen wij ons door Haar laten troosten.

(Stefan Bernhard)

Download: Jaarverslag_2015_Evang_Broedergemeente_Noord-Holland.pdfG. Voorgenomen bestedingen

Begroting 2016 en 2017 €


 BATEN 2016 2017
 Opbrengsten uit bezittingen 36.755 36.700
 Bijdragen gemeenteleden50.070 55.030
 Opbrengsten kerkelijke activiteiten  1.320   1.555
 Subsidies en overige bijdragen van derden  3.000   3.000
 Totaal baten91.145 96.285
    
 LASTEN  
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 10.680   10.680
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk14.165   14.200
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk28.506   33.316
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)28.290   35.193
 Salarissen (koster, organist e.d.)         0            0
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  6.780     7.935
 Lasten overige eigendommen en inventarissen     300        300
 Totaal lasten88.721 101.624
    
 Resultaat (baten - lasten)  2.424  - 5.339H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Baten en lasten in €


BATEN2015
20142013 
Opbrengsten uit bezittingen 36.584
37.07237.474
Bijdragen gemeenteleden57.472
49.97140.915
Opbrengsten kerkelijke activiteiten3.901
  3.982   -513
Subsidies en overige bijdragen van derden0
         0        0
Totaal baten97.957
91.02577.877
 
  
LASTEN2015
20142013 
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 9.180
  9.180  9.180
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk15.131
14.06911.074
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk29.687
22.43521.559
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)22.580
26.50017.954
Salarissen (koster, organist e.d.)0
         0         0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente6.951
 11.714  9.851
Lasten overige eigendommen en inventarissen1.814
      564  1.665
Totaal lasten85.343
84.46271.282
 
  
Resultaat (baten - lasten)12.614
  6.563  6.595

TOELICHTING
De cijfers van 2015 zijn nog voorlopig.

De plaatselijke gemeenten werven zelfstandig middelen voor de instandhouding van het kerkelijk werk. De leden van de Broedergemeente zijn verplicht een persoonlijke bijdrage aan de huishouding van de gemeente te leveren.
Soms bezit de gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van gebouwen of geldmiddelen, al dan niet met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 
Kerken in Nederland ontvangen geen overheidssubsidie voor de financiering van het kerkelijk werk. Beschikbare subsidies worden eventueel toegewezen voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het pastoraat (kosten voor de predikanten) en de organisatie van kerkelijke activiteiten.
De resterende inkomsten worden besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, en de noodzakelijke huishoudelijke uitgaven. Daaronder vallen ook de vergoeding van gemaakte kosten voor vrijwilligers.
Links naar meer informatie over ANBI