Conferentie 'Groeiend Geloven'

Op 17 juni waren wij bijeen op de conferentie ‘Groeiend geloven’. Vele aanwezigen vonden het een zinvolle, gezegende dag. Er was veel lof voor de organisatie en de inhoud. Er waren omstreeks 120 gemeenteleden en vrienden gekomen, waaronder 20 kinderen en jongeren.
Maar er waren ook kritische opmerkingen, Sommigen zeiden dat er te weinig resultaat geboekt was en de uitkomsten niet helder genoeg waren. Anderen waren verontrust over de voorgestelde wijzigingen die te snel en te ingrijpend leken.
De dag begon met een opwekkingsdienst geleid door zr. Peggy-Ann Mokkum. Zij wist hiermee een positieve toon te zetten voor de rest van de dag.
Na de inleiding in het programma door zr. Renee Wezel, onze dagvoorzitter uit Amsterdam, gingen de deelnemers in vijf workshops uiteen. Voor de kleintjes was er een apart programma.
In de vijf workshops werden stellingen geponeerd die aan het slot van de dag werden besproken werden. U vindt deze stellingen op de achterkant van deze nieuwsbrief. Daarna werd aan de aanwe-zigen nog de vraag voorgelegd, of wij als gemeente niet beter in één of twee deelgemeenten konden kerken. Nu is dat nog in vier deelgemeenten. De terstond gehouden peiling wees uit, dat twee deelgemeenten de voorkeur hadden.
In de afronding werd ook veel over de plaats en de inbreng van de jongeren in onze gemeente gesproken. De aanwezige jongeren waren positief over de EBG, maar vroegen ook om een veranderende stijl  en om meer ruimte voor jong en oud.
Foto’s van de conferentie kunt u bekijken in het fotoalbum.

Download: nieuwsbrief_1__augustus_2017__groeiend_geloven.pdf------------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen (2)

Ik ben Adrianus Visser (Ad), geboren in De Werken en Sleeuwijk in het Land van Heusden en Altena (Noord- Brabant), thans gemeente Werkendam.
Ik ben opgegroeid in een Hervormd gezin. Mijn ouders en de Hervormde Gemeente hebben mij gevormd.
Mijn eerste contact met de Broedergemeente was in Woerden in de jaren ?60 met ds. Polanen (senior). In deze gemeente was een commissie actief die doelen van de EBGS steunde.
In 1970 verhuisden wij naar Den Helder. Via mijn werk was ik betrokken bij de opvang en begeleiding van de vele Surinamers, die zich rond de Onafhankelijkheid in Den Helder vestigden. Onder hen waren ook leden van de EBGS. In Den Helder woonden al jaren een aantal Nederlanders van Surinaamse afkomst, waaronder de in Den Helder bekende broeder Wattien.
Hij was ouderling in de Hervormde Gemeente in Den Helder. Begonnen werd met het houden van ??n kerkdienst per maand. Zusters en broeders werden bezocht. Soms lukte het ons ook voor een versnelde woningtoewijzing te zorgen. Pastorale steun werd verleend vanuit Haarlem.
De broeders Bram Gaikhorst (Hellendoorn), Nanne Wams (Wehl) en ikzelf werden lid van de Diasporacommissie te Zeist. Wij kregen de opdracht mogelijkheden te zoeken voor het opzetten van gemeentewerk, kringen enz. in een aantal provincies.
Zo ben ik bij de EBG gekomen, het is niet moeilijk te zeggen: De EBG, dat ben ik. Ik voel mij thuis bij de Broedergemeente. Ook deze gemeente heeft mij verder gevormd in wat ik ben. Ik ervaar grote onderlinge verbondenheid, die vooral zichtbaar is in de Avondmaalsvieringen. Niet van huis uit een EBG-er, maar wanneer ik in de Protestantse kerk te Heerhugowaard wordt aangesproken met broeder, dan voel ik mij een echte EBG-er.------------------------------------------------------------------------------------------

In kerkdiensten op zoek naar de schatten van de EBG

In januari en februari hebben in onze gemeente de kerkdiensten rond het bijbelse beeld van de ''De schat in aarden kruiken' plaatsgevonden. Hieronder kunt u de liturgie en de preekdialoog downloaden zoals die door de  werkgroep van de kerkprovincie voorbereid zijn. In elke deelgemeente hebben wij de liturgie aan het slot aangevuld met eigen gebeden. hier de gebeden per deelgemeente. Ze geven een mooi beeld van de schatten en verlangens van onze gemeente.


ALKMAAR (22 januari 2017)

Gebed voor en door de kinderen:
Heer, wij danken u dat er kinderen in deze gemeente zijn opgegroeid. Wij konden hen de Bijbelse verhalen vertellen en met uw liefde kennis laten nemen. Laat deze verhalen met hen meegaan nu zij groot zijn geworden. Wij vinden het jammer dat er nu weinig kinderen in de diensten zijn. Maar laat ons open staan voor de komende generaties van onze kinderen en kleinkinderen

Gebed voor en door de jongeren:
Heer, wij danken u voor de zusters en broeders die in onze gemeente hun belijdenis hebben afgelegd en de eerste stappen als christenen hebben gezet. Velen van hen zijn hun weg in deze maatschappij gegaan en hebben hun geestelijk huis elders gevonden. Wij bidden dat zij vast houden aan hun geloof en vragen, dat zij de EBG niet vergeten.

Gebed voor en door de zusters:
Heer, wij danken u voor de zusters in ons midden. Zij dragen onze gemeente. Zij ontvangen hier bemoediging en zegen voor hun leven, genieten van de gezelligheid en de ontmoetingen met anderen en zingen vrolijk de liederen van hun geloof. Schenk dat deze gemeente een thuis voor hen blijft, waarin zij graag wonen.

Gebed voor en door de broeders:
Heer, wij danken u voor de broeders in ons midden. Zij werken mee als collectanten, lectoren, bestuursleden en op andere plekken. Geef dat de broedergroep tot stand komt en een plek wordt waar broeders bij elkaar komen. Geef de broeders de gelegenheid en de moed om hier in de kerk, op hun werk of in hun gezinnen te laten zien dat zij christenen zijn.

Gebed voor en door de ouderen: 
Heer, wij danken voor de ouderen in ons midden. Zij verbinden de gemeente met de generaties voor ons en dragen de herinnering en traditie met zich mee. Draag hen ook als zij grijs geworden zijn en laat hen in hun kerk een warme plek vinden waar zij inspiratie, gezelligheid, hulp en liefde vinden.  


HAARLEM (12 februari 2017)

Gebed voor en door de kinderen:
Lieve God, we komen naar de kerk om iets bijzonders te doen met onze leidsters. Er is altijd een plekje vrij in ons midden. Zou U bij ons willen zijn en blijven. Zou U ons willen helpen ontdekken wat in het leven belangrijk is. Daarom willen wij op U vertrouwen, van U houden en naar U luisteren. Wilt U ons dan alsjeblieft ook een beetje helpen, want ons geloof moet nog wel groeien en ons vertrouwen in U. Dank U wel God.

Gebed voor en door de jongeren:
Trouwe God, Vader Zoon & Heilige Geest, wij bidden U ook voor onze jongeren. Wij vragen U: werk in hun harten, in hun verstand en behoed hen op al hun wegen. En help ons volwassenen, om te laten zien dat het geloof in U, en het volgen van Jezus levensvreugde geeft. Leer hen om niet nieuwe trends na te hollen, maar door U te zoeken en U te volgen. Bewaar hen voor de boze en zend Uw engelen voor hen uit. Ik bid U: Geef jongeren zoals Josia, die U van kinds af aan willen zoeken (2 Kronieken 34:3). Geef jongeren zoals Jeremia, tegen wie U kunt zeggen: "Zie, Ik leg jou de woorden in de mond." Geef jongeren zoals Timotheüs, die de hun geschonken gave in Uw dienst gebruiken.
Geef dat dat onze zonen en dochters woorden van U zullen spreken en dat jongeren een visie van U ontvangen en in praktijk zullen brengen. Ook vragen wij U dat wij als volwassenen de jongeren zullen begrijpen, dat wij willen weten wat er in de jeugdcultuur omgaat. Betrek ons als kerk bij de jeugd om hen aan te moedigen, te coachen en U op de 1e plaats te zetten Dit alles vraag ik u in de naam van Jezus Christus,

Gebed voor en door de zusters:
Heer onze God, mogen wij u danken dat u ons als zusters bijeen hebt gebracht, in de EBG-kerk Haarlem. Dank voor de liefde en geborgenheid die wij van elkaar ontvangen. Laten wij  als zusters in de Heer deze liefde ook uitstralen naar allen die ons omringen.
Laten we naar elkaar blijven omzien met alles wat in ons vermogen ligt. Een stil gebed, een vriendelijk woord, een vrolijke lach, een arm om je heen, het is een klein gebaar van onschatbare waarde. Maar laten we er ook voor elkaar zijn in tijden als het minder gaat.
Heer wilt u ons hierin bijstaan?

Gebed voor en door de broeders:
Lieve Here God, dank u wel voor een kerk waarin wij ons allemaal thuis kunnen voelen. Een gemeente van onze Here Christus waarin wij elkaar broeders en zusters mogen noemen en het ook zo voelen.
Als we het niet altijd helemaal met elkaar eens zijn wilt U er voor zorgen dat we die saamhorigheid behouden. Wilt u andere broeders en zusters ook de weg naar Uw kerk laten vinden.
De EBG dat ben ik geworden, laten anderen dat ook gaan voelen en hun tijd en inzet dienstbaar maken aan Uw kerk. U bent onze Vader, in de hemel, maar ook bij ons. Dank U wel.

Gebed voor en door de ouderen:

Trouwe Vader in de hemel, wij komen voor uw heilig aangezicht om U dank te zeggen voor alles wat Gij voor ons gedaan hebt.
Wij danken U voor het werk van de  EBG kerk en voor alle broeders en zusters die tot ons kerk horen. Ook de kinderen en kleinkinderen en vooral de ouderen. Wij vragen U voor de vrede in ons kerk en dat we in eenheid en harmonie met elkaar mogen  leven. U bent altijd in ons midden ; U verlaat ons nooit. Vergeef ons voor alles wat wij verkeerd gedaan hebben. Wij danken U dat wij altijd met vragen bij U mogen komen. Wees ook met de broeders en zusters in andere landen en ook met de zieken, bedroefden en noodlijdenden die het soms zeer moeilijk hebben. Dit alles vragen wij niet omdat wij het  verdienen , maar alleen uit genade. In Jezus naam ….


HOORN (5 februari 2017)

Gebed voor en door de kinderen:
  
Lieve vader, met volle energie laat u de kinderen in onze gemeente tot u komen. De ene keer zijn het meer kinderen dan de andere keer. Samen verhalen vertellen, spellen spelen, maar vooral samen uw liefde voelen en delen. Zoveel energie als onze kinderen hebben, wil ik u vragen, om uit alle energie een mooi passie te vormen. Zodat ze met alles wat ze doen uw liefde mogen voelen en uw pad mogen blijven bewandelen.
Dank u dat wij zoveel van u mogen leren vader ?

Gebed voor en door de jongeren:

Dank u vader, dat u er voor ons bent.
Wij,  jongeren maken een hele hoop periodes mee in ons leven en tijdens elke periode staat u naast ons. De pubertijd, een periode waar vele van ons opzoek zijn naar onszelf, waar de kerk vaak geen prioriteit heeft, bent u er nog steeds voor ons. Tijdens deze tijd wandelt u naast ons en draagt u ons. U lijd ons telkens weer op het juiste pad, als wij dreigen af te wijken. U bent er altijd voor ons. Ik ben nu dankbaar voor alles wat u ons gegeven hebt. Ik ben u dankbaar dat u uw huis, onze kerk, tot een oord heeft gemaakt waar wij vanaf het begin tot het einde van een dienst, een warm gevoel van krijgen. In uw kerk, zijn wij broeders en zusters allen gelijk. Er is hier geen strijd, alleen maar liefde. Dank u daarvoor Vader!!!

Gebed voor en door de zusters:
Heer wij bidden voor de zusters in onze gemeente. Geef dat zij zich gekend en bemind mogen weten door U. Dat ze beseffen mogen dat ze U ter harte gaan. Dat U in hen geïnteresseerd bent, dat Uw oog voortdurend op hen gericht is. Help hen mens te zijn zoals U dat graag ziet, zusters met een hart met oren, met een open luisterend hart waarin ruimte is voor de mensen om hen heen,
de mensen met wie zij op hun levensweg omgaan.

Gebed voor en door de broeders:
Almachtige Vader, wij zijn u dankbaar dat Uw werk in onze kerk voortgang kan vinden. Geeft U ons de wijsheid en de kracht om het werk dat wij moeten doen te realiseren. Wij danken U voor de ondersteuning van de medewerkers die tot nog toe veel werk verzetten in onze gemeente. Wilt U ons de weg wijzen hoe wij de groei van onze gemeente kunnen bevorderen. In de naam van Uw zoon Jezus Christus.

Gebed voor en door de ouderen: 
Heer, God van onze vaders en moeders, wij danken u voor de plek die de ouderen in onze kerk innemen.  Wij danken u dat wij in midden van de gemeente mogen zitten en geloven. Want wij hebben de EBG lief en zijn met haar verbonden. Onze ouders hebben ons met haar bekend gemaakt. Wij hebben met veel toewijding voor de EBG gewerkt. Wij vragen u, wilt u de kerk een toekomst geven-  voor ons, onze kinderen en kleinkinderen. Wilt u het bijzondere van onze kerk niet verloren laten gaan in deze tijd. Zij moet herkenbaar blijven als uw kerk.  Voor ons en onze kinderen.


ZAANDAM (29 januari 2017)

Gebed voor en door de kinderen:
Onze God, trouwe vader,  dankbaar zijn wij voor uw aanwezigheid in ons leven, via onze thema’s van dit kerkelijk jaar; Mijn Stamboom en ik, mijn relatie met God en mijn bijbel en ik, gaan wij, kinderen, jongeren en tieners van onze deelgemeente Zaandam de hechte band met u versterken om samen met uw inzichten en barmhartigheid leerlingen van U te worden.

Gebed voor en door de jongeren:
Grote God, wij danken u dat de jongeren in onze gemeente u leren kennen. Wij danken u dat zij met elkaar en door elkaar kunnen ontdekken hoe belangrijk geloof in hun leven kan zijn. Wij danken u voor hun inbreng in onze gemeente, door de muziek, door hun kritiek en ideeën, door hun kijk op het leven.
Wij bidden u, dat de ontmoetingen van de jongeren hier in de kerk, thuis, op school, op het werk  of in de sociale media hun verder helpen in hun geloof.  Wij vragen dat zij de EBG een warm hart blijven toedragen.

Gebed voor en door de zusters:
Heer wij danken u dat u  ons als zusters in deze gemeente hebt geplaatst. Wij danken u dat wij u naam mogen loven en prijzen, en samen met elkaar uw woord mogen onderzoeken. Dank dat wij vanuit uw woord mogen leren en leven. Heer maak dat alles wat wij als zusters met elkaar ervaren  ook kunnen delen met anderen. Heer help ons om onze gemeente op te bouwen. Laten wij als zusters Licht brengen aan mensen die bemoediging nodig hebben.

Gebed voor en door de broeders:

Wij mogen dankbaar zijn voor de vergeving, liefde, bescherming en leiding van onze God door Jezus Christus en dat wij dat geleerd hebben ook onder elkaar te doen.  Ik wil hiermee een voorbede doen voor alle broeders overal. Want de rol van onze broeders zal blijven bestaan als wij (broeders) ons daartoe geroepen voelen en deze taak op ons nemen uiteraard vragen wij aan de zusters om ons hierin te blijven ondersteunen en herinneren. Wij (broeders) danken God dat hij redding, wijsheid en kracht biedt (ook) aan de broeders in allerlei soort van nood zodat ook zij hun levenstaak kunnen vervullen. Laat dit alles gezegend zijn in de naam van Zijn Zoon, Jezus Christus.

Gebed voor en door de ouderen:
Heer onze God. We danken U ,dat we voor uw aangezicht mogen verschijnen. We danken U ,dat U ons in onze ouderdom wilt bijstaan. Er zijn tijden geweest waarin we dachten dat U heel ver weg was. Maar telkens weer, deed u ons ervaren, dat U heel dicht bij ons was. Vergeef ons onze schuld. - En vergeef ons het weinige vertrouwen dat we in U hadden. Doe ons telkens weer ervaren, dat U onze God bent en ons nooit los zal laten. Ook al worden onze krachten minder en worden we gehinderd door allerlei problemen rond ons welzijn. Wij geven ons over aan uw leiding. Doe met ons wat U goed vindt en wat ons nader tot U laat komen in deze levensfase. We Loven en prijzen uw grote Naam tot in eeuwigheid .
In Jezus Naam Ja Amen.

Download: 2017_kerkdienst_Schatten_van_de_EBG.pdf

Download: 2017_Preekdialoog_kerkdienst_Schatten_van_de_EBG.pdf------------------------------------------------------------------------------------------

Een brief van de penningmeester

Beste zuster en broeders,

Vanaf deze plek wens ik u allen een mooi, gezegend en gezond 2017 waarin we persoonlijk, maar ook als Gemeente, ons weer te kunnen en mogen inzetten om het werk van de Heer te mogen (blijven) doen.
Ik zeg inderdaad te mógen en te kúnnen doen omdat uw bijdrage essentieel is voor het voortbestaan, de werkzaamheden en de groei van onze Gemeente. Uw bijdrage bestaat naast uw vrijwillige en zeer gewaardeerde inzet aan werkzaamheden in de diverse deelgemeentes ook uit het voldoen van de kerkelijke bijdrage.

De afgelopen jaren heeft de Kerk Provincie( ECP) in grote mate bij gedragen aan de kosten die ge-paard gaan met het kerkelijk werk van onze Gemeente. Tijdens de Synode in mei 2016 is besloten om de Uniteitsbijdrage van alle Gemeentes in Nederland de komende 5 jaar op te hogen. Dit betekent dat met ingang van 2017 de Evangelische Broeder Gemeente Noord-Holland een Uniteitsbijdrage moeten leveren van € 23.691, dat is € 2.043 meer dan we in 2015 hebben afgedragen. Om dit te bewerkstelligen is eveneens tijdens de Synode besloten dat de maandelijkse kerkelijke bijdrage van alle geregistreerde lidmaten 3% per maand van het netto inkomen zal bedragen met een minimum van € 15 per maand.

Uit de cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat het geen gemakkelijke opgave is om de om en bij 480 geregistreerde leden te bewegen om het minimum bedrag te betalen. Uit de administratie over 2015 blijkt dat van de 480 geregistreerde lidmaten slechts 125 (26%) voldoet aan de verplichting tot het betalen van de Kerkelijke Bijdrage.

U zult begrijpen dat er nog veel ruimte voor verbetering van de betalingsmoraal en dat het fijn is om te merken dat een minderheid de verantwoordelijkheid neemt voor de meerderheid. Maar het zou mooi zijn als het minstens andersom zou zijn. Om dit onder uw aandacht te brengen is vanuit de kerkprovincie de campagne : ‘EBG dat ben ik’ gestart.

Ik wil vooropstellen dat het ons niet gaat om met vingers te wijzen naar broeders en zusters die de kerkelijke bijdrage niet (kunnen) betalen. Beschouwt u dit schrijven vooral als een uitnodiging of een uitdaging om te laten zien dat we in staat zijn om als Evangelische Broeder Gemeente Noord-Holland onze verantwoordelijkheid te nemen. Er kunnen altijd redenen zijn waarom het niet lukt om de kerkelijke bijdrage (volledig) te voldoen, ik verzoek u in dat geval om dit met uw lokale penningmeester te bespreken.

U kunt me altijd rechtstreeks benaderen via de email: penningmeester(at)ebgnoordholland.nl , als u opmerkingen of vragen bij deze brief of de campagne heeft. Tijdens de komende diensten zal broeder Stefan nog enkele woorden wijden aan deze brief en de campagne ‘EBG dat ben ik’
In de zomer organiseert de EBG Noord-Holland ook een conferentie voor alle leden en vrienden. U hoort daar later mee over.

Ik ben zeer hoopvol dat we in 2017 tot mooie resultaten zullen komen en zie uit naar een prettige samenwerking met u allen.

Vriendelijke groet mede namens de Oudstenraad,
Lucien Kembel

Regionaal penningmeester EBGNH

Haarlem, 18 januari 2017------------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen (1)

'De EBG - dat ben ik' - Dat is de slogan van de campagne die in het najaar 2016 is gestart. Een campagne die draait om de thema’s die op de synode speelde: ‘lidmaatschap – participatie – financiën’ Wat maakt dat je vierkant achter die oude kerk staat, blijft staan. Wat is er zo bijzonder aan de Broedergemeente dat die moet blijven bestaan, zelfs als het ons iets meer moet kosten?.
In de komende edities van Vierklank geven Broedergemeenteleden uit onze gemeente, van verschillende achtergrond, elk een verschillend antwoord op die vragen.

Ik ben Astra Hoogvliets, lid van de Oudstenraad Noord-Holland en Raad van Bijstand Haarlem.
EBG dat ben ik, dit heb ik van huis uit meegekregen, het is me met de paplepel ingegoten, zowel door mijn moeder als grootmoeder. Er is een periode in mijn leven geweest dat ik niets met de EBG te maken wilde hebben, maar al een paar jaren ben ik ’back to my roots’, dankzij Bisschop Hessen.
Ik voel me thuis bij de EBG, de geestelijke voeding die ik tijdens de diensten krijg, hebben mij gedeeltelijk gevormd tot de persoon die ik nu ben. Zelf doe ik heel veel Bijbelstudie in en buiten de EBG en toch blijf ik EBG-er. Ook buiten de kerk draag ik mijn geloof als EBG-er uit, zelfs op mijn werk.

Een paar maanden geleden vroeg een leerling mi: "Juf, welk geloof heeft u?" Ik zei: "Ik ben een Christen.", waarop ze zei: "Ja ik ken zoveel Christenen, maar u bent apart." "Ja ik ben apart, omdat ik niet zomaar een Christen ben, ik ben een EBG-er." "Maar wat bedoelt u daarmee juf?" Ik antwoordde: "Wat zie jij bij mij, hoe zie jij mij, je kent mij al een hele poos." Ze beschreef alles wat ze in me zag en ik zei: "Ja je hebt mij heel goed geobserveerd." Ze zei: "Ik vond u al heel veel verschillen met de andere docenten, alleen de manier waarop u met ons omgaat, wij mogen u zelf in uw vrije tijd bellen en u staat altijd voor ons klaar”.

Om EBG-er te zijn, straal je het niet alleen uit, maar je moet je ook inzetten voor de werkzaamheden in de kerk en ook je financiële bijdrage doen en alles wat er nog bij komt kijken. Aangezien ik aan al deze verplichtingen voldoe, durf ik te zeggen: de EBG, dat ben ik!------------------------------------------------------------------------------------------

Aan het begin van de campagne

Waarde zusters en broeders,

Het Provinciaal Bestuur van de Europees-Continentale Kerkprovincie van de Evangelische Broedergemeente en de Centrale Raad van de EBGN groeten u op de dag van het Oogstfeest 2016.Een dag om dank te zeggen voor de rijkdom aan gaven, die wij hebben mogen ontvangen. Dank aan God, de Heer van het leven. In de meeste kerken wordt de rijkdom aan gaven zichtbaar uitgestald in fruit en groente, gemberbier en orgeade... Maar er is zoveel meer: al het goede, dat wij in de kerk ontvangen: het woord van God, gemeenschap met zusters en broeders, bemoediging, troost, oriëntatie. We willen allemaal, dat deze kerk, onze Evangelische Broedergemeente ook in de toekomst blijft bestaan - voor ons, voor onze kinderen en kleinkinderen. Als een plek, waar het woord des levens gehoord wordt, bij de doop van een kind, bij de bevestiging van volwassenen, bij de het graf van onze overledenen. Maar daarvoor hebben wij iedereen nodig, die zich deelgenoot voelt van onze kerk, die zich met deze gemeenschap verbonden voelt (leden, vrienden, familieleden).

De EBG, dat ben ik!

- zo luidt de slogan van een campagne, die vandaag in de gemeenten van de EBG Nederland opgestart wordt. Het doel van deze campagne is, het bewustzijn te versterken, dat wij meer mensen nodig hebben, die onze kerk steunen en dragen. Wij weten, dat velen van u actieve vrijwilligers zijn, geld in de collectezakken doet of trouw bijdraagt aan de kosten van de kerk. Maar in de meeste gemeenten is het niet meer dan een derde van de leden, die hun kerkelijke bijdrage betaald.

De EBG, dat ben ik.

Dit betekent zoveel als: Mijn bijdrage maakt een verschil. Met mijn bijdrage draag ik bij om de Broedergemeente klaar te maken voor de toekomst. Op dit moment ontvangen alle gemeenten voor de kosten van hun gemeentewerk een flinke steun van de kerkprovincie. De gemeenten kunnen de salariskosten van de predikanten en de jeugdwerkers, die het werk van de verkondiging in de gemeente doen, niet zelf opbrengen. Maar de inkomsten van de kerkprovincie dalen. Daarom zal de steun aan de gemeenten in de komende vijf jaar terug gebracht moeten worden. Dit houdt in dat de gemeenten financieel sterker moeten worden. Daarvoor hebben wij u nodig. Daarom zult u in de komende maanden vaker de slogan horen:

De EBG, dat ben ik!

Wij vragen u bij uzelf na te gaan of uw kerkelijke bijdrage nog past bij uw financiële situatie. Per 1 januari 2017 is de bijdrage, die de Broedergemeente van haar leden vraagt 3% van het nettoinkomen met een minimum van 15 € per lid per maand. Wij vragen u ook om met uw kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen in gesprek te gaan over de vraag: Hoe belangrijk is de EBG eigenlijk voor jou? Bent u bereid om mee te werken, dat de gemeenten in de toekomst kunnen blijven bestaan? Het zijn niet alleen de salarissen, die betaald moeten worden: kerkgebouwen moeten onderhouden worden, waar mensen bezocht worden, ontstaan reiskosten; materiaal voor zondagsschool en catechisatie moet aangeschaft worden. Wat zouden wij niet allemaal kunnen doen in en met de gemeente, als iedereen, die zich met de EBG verbonden weet ook deelneemt aan de financiële zorg voor de gemeente. In de komende maanden zult u regelmatig van ons horen. Er zullen filmpjes gemaakt worden, voor en door gemeenteleden, waarin gemeenteleden zelf vertellen, waarom de EBG voor hen belangrijk is. Er komt ook een flyer met uitleg, waar uw bijdrage aan wordt besteed. De gemeenten zullen leden aanspreken, die geen bijdrage betalen… maar belangrijk is, dat wij allemaal onze schouders eronder zetten om de EBG klaar te maken voor de toekomst. Ik ben EBG - dat zeggen we vaak. Laten we ook met elkaar zeggen: De EBG, dat ben ik!

En laten wij iedereen uitnodigen om verantwoording te nemen voor de Evangelische Broedergemeente, onze Arnitri-Kerki.

Namens het Provinciaal Bestuur: Johannes Welschen
Namens de Centrale Raad: Rita Harry------------------------------------------------------------------------------------------

Links met meer informatie over de campagne

? ... op de website van de EBG Nederland


------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe tarieven Kerkelijke Bijdrage

Op 1 januari verandert iets bij de kerkelijke bijdragen. Wat houdt de verandering precies in?

Per 1 januari 2017 vraagt de Evangelische Broedergemeente meer Kerkelijke bijdrage (=KB) van haar leden. Dat heeft de synode in mei 2016 zo bepaald. De EBG vraagt vanaf nu 3% van het netto-inkomen met een minimum  van € 15,00 per lid per maand (dat zijn € 180,00 per lid per jaar).
Ter vergelijking: tot nu toe was de KB 2% van het netto-inkomen met een minimum van € 10,00 per lid per maand. De EBG vraagt al haar leden om hun betalingen aan te passen.

Deze verhoging was nodig, omdat het jaarlijks tekort voor de gehele kerkprovincie van de EBG begon op te lopen en de inkomsten uit de KB in de afgelopen jaren nauwelijks gegroeid zijn. Dat ligt niet aan een teruggang van leden, maar dat de leden hun betalingen aan de kerk niet verhogen.

Het is een forse verhoging die niet iedereen zomaar kan opbrengen. Daarom bestaat de mogelijkheid om korting op de KB te krijgen. Neem daarvoor contact op met de penningmeester van uw deelgemeente of met de voorzitter van de Raad van bijstand.  

 Netto maandinkomen
Kerkelijke Bijdrage per maand
 tot € 400
 € 8 tot € 12
 € 400 tot € 500
 € 12 tot € 15
 € 500 tot € 750
 € 15 tot € 22,50
 € 750 tot € 1000
 € 22,50 tot € 30
 € 1000 tot € 1250
 € 30 tot € 37,50
 € 1250 tot € 1500
 € 37,50 tot € 45
 € 1500 tot € 1750
 € 45 tot € 52,50
 € 1750 tot € 2000
 € 52,50 tot € 60
 € 2000 tot € 2250
 € 60 tot € 67,50
 meer dan € 2250
 +/- 3 %